20/9/12

ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ δι(σ) και δυσ-


Μαθαίνω ότι :
A)Γράφονται με δι(σ)- οι λέξεις που δηλώνουν ότι το δεύτερο συνθετικό τους υπάρχει δύο φορές, π.χ. δίτροχο, δισέγγονος
B)Γράφονται με δυσ- οι λέξεις που δηλώνουν δυσκολία ή κακό αποτέλεσμα, π.χ. δυσκίνητος, δύσπνοια, δυστυχώς
ΑΣΚΗΣΗ
Να βάλετε το γράμμα που λείπει στις παρακάτω λέξεις: δ__χάλα , δ___΄κλινο , δ___σεύρετος , δ___στυχής , δ__΄ στηλο , δ___΄ωρο , δ___σπιστία , δ___σανάγνωστο , δ___΄κοπο , δ___΄λεπτο , δ___σλεξία , δ___΄χρονο , δ___΄κανο , δ___σκόλεμα , δ___΄μηνο , δ___΄στιχο , δ___σπεψία, δ___΄χρωμο , δ___΄πολο , δ___σφήμιση , δ___΄πατο , δ___σάρεστο