8/12/12

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1)


1.       Να κάνετε τις πράξεις και τις επαληθεύσεις τους:

    2.352


1.952+4.659

+   609.................
.................

8.369


5.632-3.973
..................

-2.889
.................
2.      Να γράψεις τον αμέσως προηγούμενο και τον αμέσως επόμενο αριθμό :

…………..
9.999
………….

…………
2.031
………….
…………..
5.213
…………..

…………..
129
…………..
…………..
705
…………..

…………..
10.000
…………..
…………..
372
…………..

…………..
898
…………..

3.      Γράφω τι δείχνουν και τι σημαίνουν οι παρακάτω αριθμοί, όπως στο παράδειγμα:

α) 2.325
2 Χ 3 Ε 2 Δ 5 Μ

(2 Χ 1.000) + (3Χ100) + (2Χ10)+ (1Χ5)
β) 3.548
……….............
……………………………………….
γ) 7.102
………………
……………………………………….
δ) 9.008
………………
……………………………………….
ε) 9.999
……………......
……………………………………….

4.      Κάνω τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς και τις επαληθεύσεις τους:
α) 137β) 206


γ) 285


    Χ 23Χ 31


Χ 19


…………..…………..


…………..


…………..…………..


…………..


…………..…………..


…………..


δ) 341ε) 789


στ) 505


    Χ 30Χ 15


Χ 22


…………..…………..


…………..


…………..…………..


…………..


…………..…………..


…………..
 5)   Να κάνετε τις παρακάτω διαιρέσεις και τις δοκιμές τους:

α) 419  : 6         β) 1024:4             γ) 3525: 7

Δεν υπάρχουν σχόλια: